• Українська
  • English
  • Русский
ISSN 1028-821X (Online)
ISSN 2415-3400 (Print)

Сontents № 2, 2015

Ganapolskii E. M.
Language: Russian
Radiofiz. elektron. 2015, 20(2): 9-14
 
 

RADIOWAVE PROPAGATION, RADIOLOCATION AND REMOTE SENSING

Matveev A. Ya., Kubryakov A. A., Boev A. G., Bychkov D. M., Velichko S. A., Ivanov V. K., Stanichny S. V., Tsymbal V. N.
Language: Russian
Radiofiz. elektron. 2015, 20(2): 20-31
 
Nickolaenko A. P., Hayakawa M.
Language: Russian
Radiofiz. elektron. 2015, 20(2): 32-39
 
Galuk Yu. P., Nickolaenko A. P., Hayakawa M.
Language: Russian
Radiofiz. elektron. 2015, 20(2): 40-47
 
Voitovych O., Zatserklyana A., Rudnev G., Khalameida D., Khlopov G., Khomenko S.
Language: Russian
Radiofiz. elektron. 2015, 20(2): 48-53
 
 
Milcho M. V.
Language: Russian
Radiofiz. elektron. 2015, 20(2): 54-60
 
Milcho M. V., Tischenko A. S., Zavertaniy V. V., Lopatin I. V., Teriohin S. N.
Language: Russian
Radiofiz. elektron. 2015, 20(2): 61-67
 
Kurayev A. A., Yeryomka V. D., Rak A. O.
Language: Russian
Radiofiz. elektron. 2015, 20(2): 68-72
 
 
Radionov V. P., Nesterov P. K., Kiseliov V. K.  
Language: Russian
Radiofiz. elektron. 2015, 20(2): 78-82
 
Bezborodov V. I., Kosiak O. S., Kuleshov Ye. M., Yachin V. V.
Language: Russian
Radiofiz. elektron. 2015, 20(2): 83-89

 

Lukin K. A., Tatyanko D. N., Shiyan Y. A., Yurchenko L. V., Bazakutsa A. V.
Language: Russian
Radiofiz. elektron. 2015, 20(2): 90-96
 
Lukin K. A., Shcherbakov V. Ye.
Language: Russian
Radiofiz. elektron. 2015, 20(2): 97-102