• Українська
 • English
 • Русский
ISSN 2415-3400 (Online)
ISSN 1028-821X (Print)

ТЕМПЕРАТУРНА ЗМІНА У МІКРОХВИЛЬОВОМУ ДІАПАЗОНІ МАГНІТНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НАНОПОРОШКІВ Fe3O4, ЩО СИНТЕЗОВАНІ РІЗНИМИ МЕТОДАМИ

Вакула, АС
Organization: 

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України
12, вул. Акад. Проскури, Харків, 61085, Україна
E-mail: warep12@mail.ru

https://doi.org/10.15407/rej2015.03.062
Мова: російська
Анотація: 

Магнітні нанопорошки активно застосовуються в різних галузях науки, техніки і медицини, зважаючи на можливість варіювання їх магнітних властивостей в широких межах. Магнітні властивості нанопорошків залежать від методу їхнього синтезу. На сьогоднішній день вплив різних методів синтезу на магнітні властивості нанопорошку вивчено недостатньо добре. У цій роботі досліджено магнітні властивості нанопорошків з Fe3O4, які синтезовані різними хімічними методами. Для вивчення магнітних властивостей використовувався метод феромагнітного резонансу в діапазоні температур T = 77…300 K. Виявлено збільшення резонансної частоти зі збільшенням діаметра гранул, який, у свою чергу, залежить від методу синтезу. Також виявлено зменшення резо-нансної частоти і ширини лінії феромагнітного резонансу зі   збільшенням температури. Результати роботи можуть вико-ристовуватися для вибору оптимального методу синтезу у виготовленні нанопорошків Fe3O4 із заданими магнітними властивостями.

Ключові слова: магнітний нанопорошок, низькі температури, феромагнітний резонанс

Стаття надійшла  20.07.2015 г.
PACS     76.50.+g
УДК 537.622.4
Radiofiz. elektron. 2015, 20(3): 62-65
Повний текст (PDF)

References: 
 1. Андриевский Р. A. Наноструктурные материалы / Р. A. Андриевский, . В. Рагула. – М.: Академия, 2005. – 192 с.
 2. Магнитные наночастицы: методы получения, строение и свойства / С. П. Губин, Ю. . Кокшаров, Г. Б. Хомутов, Г. Ю. Юрков // Успехи химии. – 2005. – 74, № 6. – С. 539–574.
 3. Мсхаков O. Л. Магнитные порошки и магнитные суспензии. Конспект лекций / О. Л. Мсхаков, Р. И. Крикуненко. –  Казань: Казан. гос. технол. ун-т, 2002. – 28 с.
 4. A Planar Photonic Crystal-Based Resonance Cell for Ferromagnetic Resonance Spectrometer / A. A. Girich, M. A. Miliaiev, S. B. Nedukh et al. // Telecommunications and radio engineering. – 2005. – 73, N 8. – С. 549–555.
 5. Вонсовский С. В. Магнетизм / С. В. Вонсовский – М.: Наука, 1971. – 1032 с.
 6. Гуревич А. Г. Магнитные колебания и волны / А. Г. Гуревич. – М.: Физматлит, 1994. – 464с.
 7. Temperature dependent anisotropy and elastic effects in ferromagnetic nanowire arrays / C. Tannous, A. Ghaddar, J. Gieraltowski // arXiv.org > cond-mat > arXiv:1104.5348v2. – 2013.
 8. Magnetic resonance of ferrite nanoparticles: evidence of surface effects / F. Gazeau, J. C. Bacri, F. Gendron et al. // JMMM. – 1998. – 186, Iss. 1–2. – P. 175–187.
 9.  Magnetic resonance properties of manganite La1–xSrxMnO3 (х = 0,15; 0,225; 0,3; 0,45; 0,6) / T. V. Kalmykova, S. V. Nedukh, S. Yu. Polevoy et al. // . – 2015. – 41, 4.. 355362.
 10. Магнитные свойства и параметры структуры наноразмерных порошков оксидных ферримагнетиков, полученных методом механохимического синтеза из солевых систем / Е. П. Найден, В. А Журавлев, В. И. Итин и др. // Физика твердого тела. – 2008. – 50, № 5. – С. 857–863.
 11. Найден Е. П. Магнитные свойства наноразмерных порошков гексаферритов / Е. П. Найден, В. А. Журавлев, М. В. Поли-тов // Вестник Томского гос. ун-та. – 2003. – 278. – С. 70–72.