• Українська
 • English
 • Русский
ISSN 2415-3400 (Online)
ISSN 1028-821X (Print)

Про Журнал

Головний редактор: академік НАН України Яковенко Володимир Мефодійович

Відповідальний секретар редакції: Єгорова Людмила Михайлівна

У 2010 р. на базі наукового збірника Інституту радіофізики ти електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України, який з 1983 по 1996 рр. видавався як тематичний науково-технічний збірник з проблеми освоєння міліметрового та субміліметрового діапазонів, а в 1996 – 2009 рр. – як періодичний збірник наукових праць під назвою «Радиофизика и электроника», було засновано щоквартальний журнал «Радіофізика та електроніка».

Англомовні версії статей публікуються в журналі “Telecommunications and Radio Engineering” (видавництво Begell House, Inc., NY, USA; http://www.begellhouse.com ).

РФЕ входить до Переліку наукових фахових видань України, затвердженого Наказом № 996 от від 11.07.2017 Міністерства науки та освіти України, в якому рекомендується публікувати результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (фізико-математичні науки), URL:
https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-kvalifikaciyi/naukovi-fahovi-vidannya.

РФЕ включено до каталогу періодичних видань передплатного агентства «УКРІНФОРМНАУКА», URL: http://u-i-n.com.ua/ru/catalog_main/63.

РФЕ включено до міжнародної системи цитування CrossRef (https://www.crossref.org/ ), котра з 2015 р. присвоює науковим публікаціям журналу цифрові ідентифікатори DOI. РФЕ надано індекс DOI: https://doi.org/10.15407/rej

РФЕ індексується в міжнародній наукометричній базі даних Google Scholar, URL: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=Fh1YT5YAAAAJ&view_op=list_works 

Журнал розміщено у рейтінговому списку системи «Бібліометрика української науки», URL: http://www.nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=journals.

Видання представлене у національних системах реферування:

Рубрики журналу

Політика відкритого доступу

Журнал РФЕ дотримується політики відкритого доступу до опублікованого матеріалу. Редакційна колегія РФЕ визнає пріоритетними принципи вільного поширення наукової інформації, обміну знаннями та повністю виключає національні, расові, релігійні, політичні або інші види обмежень для публікації статей.

Згідно з положеннями Будапештської ініціативи відкритого доступу (Budapest Open Access Initiative – BOAI) під відкритим доступом до рецензованої наукової літератури мається на увазі вільний доступ до неї через публічний Інтернет і право кожного користувача читати, завантажувати, копіювати, поширювати, роздруковувати, шукати, робити посилання на повнотекстові статті або використовувати для інших законних цілей за відсутності фінансових, правових і технічних перешкод, за винятком тих, які регулюють доступ до власне Інтернету. Єдиним обмеженням на відтворення і поширення та єдиною умовою копірайту у цій галузі має бути право автора контролювати цілісність своєї роботи і обов'язкові посилання на його ім'я при використанні роботи та її цитуванні (http://www.budapestopenaccessinitiative.org).

Статті наукового журналу «Радіофізика та електроніка» та журнал в цілому (надалі – Твори), що розміщено на нашому сайті в електронній формі, використовуються за умовами Академічної ліцензії:

Відповідно до умов цієї Ліцензії, Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова Національної академії наук України (надалі - Ліцензіар) надає Користувачам на територіях всіх країн Світу безоплатну, без права видавати субліцензії, невиключну, безвідкличну ліцензію на використання Творів шляхом:

 • відтворення і некомерційного розповсюдження Твору;
 • розміщення в репозиторіях вільного доступу;
 • розповсюдження перекладу Твору;
 • здійснення завантаження Твору з метою інтелектуального аналізу тексту і даних (text and data mining) і поширення його результатів, у тому числі у вигляді похідних творів з комерційною та некомерційною метою.

Користувачі не мають право розповсюджувати похідні Твори (крім їх перекладів).

Користувачі не мають права розповсюджувати Твір з комерційною метою.

При використанні Твору Користувачі мають вказати авторство твору.

Відповідно до національного законодавства країн щодо справедливого (вільного) використання, Користувачі мають право використовувати Твір в особистих цілях (читати, друкувати, завантажувати тощо), здійснювати цитування та інші випадки справедливого використання. В Україні користувачі мають право здійснювати вільне використання Твору відповідно до статей 21-25 Закону України «Про авторське право і суміжні права».

Використання Творів за межами вказаних повноважень є порушенням авторського права.

Відносини між авторами та Інститутом радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова Національної академії наук України, відповідно до умов Академічної ліцензії відкритого доступу, регламентуються ЛІЦЕНЗІЙНИМ ДОГОВОРОМ, що має бути підписаний авторами.

Етика наукових публікацій

Редакційна колегія РФЕ керується міжнародними етичними правилами наукових публікацій, що включають поняття порядності, конфіденційності, нагляду за публікаціями, запобігання можливих конфліктів інтересів тощо. У своїй діяльності редакція журналу орієнтується на рекомендації Комітету з етики наукових публікацій (http://publicationethics.org), а також спирається на цінний досвід авторитетних міжнародних видавництв.

Однією із жорстких етичних норм наукових публікацій є неприпустимість плагіату в усіх формах його прояву від клонування до переробки (без вказівки авторства). Автори мають гарантувати, що результати дослідження, викладені в рукописі, є абсолютно оригінальною роботою і не були опубліковані або надані до публікації в іншому виданні, що підтверджується ЛІЦЕНЗІЙНИМ ДОГОВОРОМ. Редакційна колегія РФЕ бере на себе зобов'язання допомагати науковому співтовариству у всіх аспектах здійснення політики дотримання видавничої етики, особливо у випадках підозри в дублюванні статті або плагіаті.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕТИКУ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ є однією з головних складових процесу рецензування статей та видання журналу РФЕ.

Процес рецензування

Рукопис, наданий до РФЕ, обов'язково підлягає сліпому науковому рецензуванню не менше ніж двома провідними фахівцями у відповідній галузі. Редколегія призначає рецензентів з числа відомих висококваліфікованих учених і фахівців, що володіють глибокими професійними знаннями та досвідом роботи в конкретному науковому напрямку. Рецензування рукописів виконується конфіденційно.

Завдання рецензування – сприяння суворому якісному відбору авторських рукописів для журналу і рекомендації щодо їх покращення.

Процедура рецензування передбачає всебічний аналіз поданого рукопису і спрямована на об'єктивну оцінку його змісту та відповідності вимогам журналу.

При оцінці рукопису і написанні відгуку рецензенти дотримуються наступних критеріїв:

 •          відповідність тематики рукопису науковим напрямкам (рубрикам) журналу;
 •          актуальність обраної теми досліджень;
 •          наукова новизна представлених результатів і їх практичне значення;
 •          відповідність цілей і завдань роботи поданому фактичному матеріалу;
 •          переваги і недоліки змісту і форми викладу рукопису;
 •          рекомендації щодо доопрацювання рукопису;
 •          необхідність скорочення рукопису;
 •          рішення про можливість (або неможливість) опублікування рецензованого рукопису в журналі.

Рішення рецензента не є остаточним. У разі незгоди з рецензентом автор має право надати аргументовану відповідь до редакції журналу. Рукопис може бути надісланим на додаткове рецензування або на розгляд до редакційної колегії. При вирішенні спірних питань, що виникли в процесі рецензування, остаточним є рішення редколегії.

У разі відхилення рукопису редакція надсилає автору письмове повідомлення.

Рукопис, надісланий автору для перероблення, має бути поверненим у виправленому вигляді протягом двох тижнів. Перероблений рукопис супроводжується листом від автора, що містить відповіді на всі зауваження і пояснює всі зміни, зроблені в статті.

Виправлений автором варіант статті, погоджений з рецензентами, затверджується на засіданні редколегії і передається до редакції для підготовки до публікації. Автор знайомиться з зауваженнями наукового і літературного редакторів. Після завершення чорнової верстки автор вносить необхідні коректорські виправлення, і цей варіант статті вважається остаточним, після чого заміни тексту, малюнків або таблиць є неприпустимими.

 

Публікація статей в журналі безкоштовна

 

Адреса редакції

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України,
вул. Ак. Проскури-12, м. Харків, 61085, Україна
Телефон: +380 (57) 315-00-06
Факс: +380 (57) 315-21-05

E-mail: nti@ire.kharkov.ua