• Українська
 • English
 • Русский
ISSN 2415-3400 (Online)
ISSN 1028-821X (Print)

РАДІАЦІЙНІ ВТРАТИ ЕЛЕМЕНТІВ ЗВ’ЯЗКУ ДЗЕРКАЛЬНОГО ДИСКОВОГО ДІЕЛЕКТРИЧНОГО РЕЗОНАТОРА. Частина 1. ЗВ’ЯЗОК З УЗГОДЖЕНИМИ ХВИЛЕВОДАМИ

Гламаздін, ВВ, Натаров, МП, Скресанов, ВМ, Шубний, ОІ
Organization: 

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України
12, вул. Акад. Проскури, Харків, 61085, Україна
E-mail: skresanov@ire.kharkov.ua

https://doi.org/10.15407/rej2015.04.070
Мова: російська
Анотація: 

Для ефективного використання відкритих резонаторів (ВР) у вимірювальній техніці та в якості коливальних систем генераторів необхідне урахування впливу елементів зв’язку (ЕЗ) на характеристики ВР. У ВР ЕЗ викликають додат-кові радіаційні втрати завдяки розсіянню та випромінюванню у вільний простір. До останнього часу не було відомо про дослідження таких втрат у різновидності ВР – дзеркальних дискових діелектричних резонаторах (ДДДР) з модами шепочучої галереї – та їх впливу на характеристики ДДДР. У роботі представлено результати експериментального дослідження радіаційних втрат енергії на ЕЗ ДДДР із узгодженими хвилеводами. Вимірювання проведено методом імпедансу та методом балансу потужностей, які були модифіковані для застосування у ДДДР. Досліджено ЕЗ двох типів: отвір у діафрагмі на дзеркалі та звужений відкритий кінець хвилеводу (щілина) на дзеркалі. Наведено результати вимірювань характеристик радіаційних втрат, їх залежності від розмірів і місця розташування ЕЗ, подано порівняльну характеристику ЕЗ двох типів. Встановлено, що ЕЗ у вигляді щілин мають більш високу ефективність як збудження, так і виводу енергії із ДДДР, у порівнянні з ЕЗ у вигляді отворів.

Ключові слова: дзеркальний дисковий діелектричний резонатор, добротність, еквівалентна схема, елемент зв’язку, ефективність виводу енергії, ефективність збудження, моди шепочучої галереї, радіаційні втрати

Стаття надійшла  20.10.2015 г.
PACS  84.40.Dc
УДК 621.372:53.08
Radiofiz. elektron. 2015, 20(4): 70-79
Повний текст (PDF)
 

References: 
 1. Квазиоптические твердотельные резонаторы / А. Я. Кириченко, Ю. В. Прокопенко, Ю. Ф. Филиппов, Н. Т. Черпак. – К.: Наук. думка, 2008. – 296 с.
 2. Филиппов Ю. Ф. Квазиоптический зеркальный диэлектрический резонатор / Ю. Ф. Филиппов, С. Н. Харьковский // Квазиоптическая техника миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов волн: сб. науч. тр. / Ин-т радио-физики и электрон. АН УССР. – Х., 1989. – С. 28–34.
 3. Когут А. Я. О возбуждении колебаний шепчущей галереи в полудисковом диэлектрическом резонаторе щелью связи в зеркале / А. Я. Когут, О. Я. Матяш // Изв. вузов. Радиоэлектрон. – 2006. – 49, № 2. – С. 10–16.
 4. Косарев Е. Л. Вынужденные колебания открытого резонатора, связанного с волноводом малым отверстием / Е. Л. Косарев, Ю. М. Ципенюк // Электрон. больших мощностей. – М.: Наука, 1968. – Сб. 5. – С. 105–116.
 5. Булгаков Б. М. Метод измерения эффективности возбуждения и вывода энергии в открытых резонаторах / Б. М. Булгаков, М. П. Натаров, В. Н. Скресанов // Приборы и техника эксперимента – 1988. – № 4. – С. 118–120.
 6. Радиационные потери сосредоточенных элементов связи открытых резонаторов / В. В. Гламаздин, М. П. Натаров, В. Н. Скресанов, А. И. Шубный // Радиофизика и электрон. – 2011. – 2(16), № 3. – С. 12–25.
 7. Characteristics of waveguide to quasioptical or dielectric resonator coupling / V. N. Skresanov, V. V. Glamazdin, M. P. Natarov, A. I. Shubny // Int. Kharkov Symp. Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves (MSMW’2010). – Kharkov, 2010. – [Electronic Manuscript]. – 3 р.
 8. Аппаратно-вычислительный комплекс для измерения характеристик низко- и высокодобротных резонаторов в диапазоне 26…37,5 ГГц / В. Н. Скресанов, В. В. Гламаздин, А. И. Шубный, З. Е. Еременко // Радиофизика и электрон.: сб. науч. тр. / Ин-т радиофизики и электрон. НАН Украины. – Х., 2009. – 14, № 3. – С. 389–400. 
 9. АльтманДж. Л. Устройства сверхвысоких частот / Дж. Л. Альтман; пер. с англ. под ред. И. В. Лебедева. – М.: Мир, 1967. – 487 с. 
 10. СушкевичВ.И. Нерегулярные линейные волноводные системы / В. И. Сушкевич. – М:. Сов. радио, 1967. – 296 с.
 11. Гинзтон Э. Л. Измерения на сантиметровых волнах / Э. Л. Гинзтон; пер. с англ. под ред. Г. А. Ремеза. – М.: Иностр. лит., 1960. – 620 с.
 12. Скресанов В. Н. Измерение добротности в условиях сближения резонансных частот типов колебаний в открытых резонаторах / В. Н. Скресанов, В. В. Гламаздин //   Радиофизика и электрон. – 2015. – 6(20), № 3. – С. 11–21.
 13. Эффективность возбуждения квазиоптического открытого резонатора волноводом / В. В. Гламаздин, М. П. Натаров, В. Н. Скресанов, А. И. Шубный // Изв. вузов. Радиофизика. – 2009. – 52, № 3. – С. 231–249.