• Українська
 • English
 • Русский
ISSN 2415-3400 (Online)
ISSN 1028-821X (Print)

ДИНАМІЧНА СПЕКТРАЛЬНА ФІЛЬТРАЦІЯ СИГНАЛІВ В ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМАХ ВИЯВЛЕННЯ ОБ’ЄКТІВ

Купченко, ЛФ, Риб’як, АС, Гурін, ОО
Organization: 

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
77/79, вул. Сумська, Харків, 61023, Україна
E-mail: anattoliy@meta.ua 

https://doi.org/10.15407/rej2017.04.039
Мова: російська
Анотація: 

У роботі узагальнюються і розвиваються принципи динамічної спектральної фільтрації, яка є подальшим розвитком зображувальної спектроскопії. На відміну від зображувальних спектрометрів, в оптико-електронних системах з динамічною спектральної фільтрацією реалізується керована спектральна фільтрація, що забезпечує максимальне придушення спектральних складових випромінювання фону при мінімальному ослабленні оптичного сигналу обʼєкта в додетекторній області. Метою статті є узагальнення і розвиток принципів динаміч-ної спектральної фільтрації в інтересах створення оптико-електронних систем виявлення обʼєктів за спектральними ознаками. Задачу оптимального виділення оптичних сигналів з фонових завад вдалося звести до розв’язання задачі виявлення сигналів з апріорно відомими параметрами, що використовується в теорії радіолокації. У статті викладені принципи динамічної спектральної фільтрації оптичного випромінювання. Описано алгоритм оптимального виявлення обʼєктів
за спектральними ознаками і синтез оптимального детектора оптичних сигналів. У роботі визначено кількісні характеристики детектора, що дозволяють при заданому рівні хибної тривоги визначати умовну ймовірність правильного виявлення обʼєкта спостереження в залежності від відношення сигнал/завада. Кількісні характеристики детектора отримані в припущенні, що сигнали обʼєкта і фону підкоряються нор-мальному закону розподілу, а їх кореляційні характеристики (кореляційні матриці фону і обʼєкта) однакові. Експериментально встановлено можливість створення керованого акустооптичного селектувального пристрою, що забезпечує спектральну селекцію двох оптичних сигналів, що відрізняються за спектральним складом, шляхом зміни амплітуди частотних компонент ультразвукової хвилі. При цьому в якості джерела оптичного випромінювання використовувалися три лазери, що працюють в червоній, зеленій і синій ділянках спектра.
В ході експерименту спектральна селекція забезпечувалася шляхом дифракції поліхроматичного лазерного випромінювання на багаточастотному ультразвуці. Ефективність процесу фільтрації визначалася за величиною контрасту до і після фільтрації. Експериментально встановлено, що при наявності трьох спектральних каналів селекції вдається підвищити контраст на виході в кілька разів.

Ключові слова: акустооптичний світлофільтр, динамічна спектральна фільтрація, оптико-електронна система

Стаття надійшла до редакції 12.09.2017
PACS 42.30.Va
​УДК 535.36:534.29:621.38(043.3)
Radiofiz. elektron. 2017, 22(4): 39-48
Повний текст (PDF)
 

References: 
 1. Manolakis D., Marden D., Shaw G. A. Hyperspectral image processing for automatic target detection applications. Linc. Lab. J. 2003. Vol. 14, N 1. P. 79–113.
 2. Купченко Л. Ф., Рыбьяк А. С. Динамическая спектральная фильтрация оптического излучения в оптоэлектронных сис-темах. Электромагнитные волны и электронные системы. 2011. Т. 16, вып. 4. С. 32–43.
 3. Shnitser P., Rheaum L., Mcnamee S. Real-time spectrally efficient target imaging. Small business innovation research. URL: http://arizona.openrepository.com/arizona/bitstream/10150/ 608289/1/ITC_2000_00-23-3.pdf
 4. Купченко Л. Ф., Рыбьяк А. С., Проклов В. В., Антонов С. Н.  Обнаружение объектов по спектральным признакам в оптико-электронных системах с использованием принципов динамической фильтрации. Прикладная радиоэлектроника. 2011. Т. 10, № 1. С. 22–26.
 5. Купченко Л. Ф., Рыбьяк А. С., Гурин О. А., Вдовенков В. Ю. Экспериментальные исследования процесса динамической спектральной фильтрации с использованием взаимодействия лазерного излучения с многочастотной акустической волной. Прикладная радиоэлектроника. 2016. Т. 16, № 2. С. 100–104.
 6. Тихонов В. И. Оптимальный прием сигналов. Москва: Радио и связь, 1983. 320 с.
 7. Ширман Я. Д., Манжос В. Н. Теория и техника обработки радиолокационной информации на фоне помех. Москва: Радио и связь, 1981.  416 с.
 8. Акустооптические эффекты при сильном взаимодействии: теория и эксперимент. Метод непрерывных дробей при решении акустооптических задач. Монография. Под ред. Л. Ф. Купченко. Харьков: ООО «ЭДЕНА», 2009. 264 c.
 9. Балакший В. И., Парыгин В. Н., Чирков Л. Е. Физические основы акустооптики. Москва: Радио и связь, 1985. 285 с.
 10. Купченко Л. Ф., Слабунова Н. В., Гурин О. А. Акустооптический процессор в оптоэлектронной системе, обеспечивающий динамическую спектральную фильтрацию. Прикладная радиоэлектроника. 2016. Т. 15, № 4. С. 359–361.