• Українська
 • English
 • Русский
ISSN 2415-3400 (Online)
ISSN 1028-821X (Print)

ВЗАЄМОДІЯ ПОТОКУ ЗАРЯДЖЕНИХ ЧАСТИНОК ТРУБЧАСТОГО ПУЧКА ІЗ ВЛАСНИМИ КОЛИВАННЯМИ ДІЕЛЕКТРИЧНОГО ЦИЛІНДРА

Аверков, ЮО, Прокопенко, ЮВ, Яковенко, ВМ
Organization: 

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України
12, вул. Ак. Проскури, Харків, 61085, Україна
E-mail: yuriyaverkov@gmail.com

https://doi.org/10.15407/rej2016.04.068
Рубрика: РАДІОФІЗИКА ТВЕРДОГО ТІЛА ТА ПЛАЗМИ
Мова: Російська
Анотація: 

Останнім часом велика увага приділяється питанням генерування електромагнітних коливань на основі взаємодії потоків заряджених частинок зі структурами, що містять діелектричні та плазмоподібні середовища. Це пов’язано з досить високою ефективністю перетворення кінетичної енергії пучка в електромагнітне випромінювання. Наявні на цей час теоретичні результати дозволяють лише якісно описувати експерименти, тому є важливим дати детальний опис подібних ефектів, який максимально наближено до умов реального експерименту. У цій роботі виконано докладне теоретичне дослідження ефекту нестійкості нерелятивістського нескінченно тонкого трубчастого електронного пучка, що рухається у вакуумі над діелектричним циліндром. Показано, що залежно від величини зазору (прицільної відстані) між пучком і діелектриком у системі реалізується або черенковський механізм нестійкості, або механізм, обумовлений аномальним ефектом Доплера.

Ключові слова: інкремент нестійкості, аномальний ефект Доплера, електронний пучок, ефект Вавілова–Черенкова, пучкова нестійкість, хвиля просторового заряду

Стаття надійшла 30.09.2016
PACS     61.80.Fe; 41.60.Bq; 41.60.-m; 52.35.-g; 52.40.Mj
УДК 533.922
Radiofiz. elektron. 2016, 21(4): 68-76
Повний текст (PDF)
 

References: 
 1. Kompfner R. The invention of the traveling-wave tube / R. Kompfner. – San Francisco: San Francisco Press, 1964. – 30 p.
 2. Вайнштейн Л. А. Лекции по сверхвысокочастотной элект-ронике / Л. А. Вайнштейн, В. А. Солнцев. – М.: Сов. радио, 1973. – 400 с. 
 3. Трубецков Д. И. Лекции по сверхвысокочастотной элект-ронике для физиков: в 2 т. Т. 1 / Д. И. Трубецков, А. Е. Храмов. – М.: Физматлит, 2003. – 496 с.
 4. Сотников Г. В. Электродинамика плазменных и плазмоподобных замедляющих структур для СВЧ-генераторов больших мощностей и высокоградиентных ускорителей: дис. … д-ра физ.-мат. наук / Г. В. Сотников; ННЦ «ХФТИ» НАНУ. – Х., 2007.
 5. Энциклопедия низкотемпературной плазмы: в 9 т. Т. 4 / под ред. В. Е. Фортова. – М.: Наука, 2000. – 507 с.
 6. Кузелев М. В. Плазменная релятивистская СВЧ-электро-ника / М. В. Кузелев, А. А. Рухадзе, П. С. Стрелков. – М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2002. – 544 с.
 7. Автоколебательная система на основе диэлектрического резонатора с модами «шепчущей галереи» / А. В. Дормидонтов, А. Я. Кириченко, Ю. Ф. Лонин и др. // Письма в журн. техн. физики. – 2012. – 38, вып. 2. – С. 65–73.
 8. Аверков Ю. О. Неустойчивость трубчатого электронного пучка при взаимодействии с плазмоподобной средой / Ю. О. Аверков, Ю. В. Прокопенко, В. М. Яковенко //    Радиофизика и электрон. – 2016. – 7(21), № 2. – С. 28–35.
 9. Квазиоптические твердотельные резонаторы / А. Я. Кири-ченко, Ю. В. Прокопенко, Ю. Ф. Филиппов, Н. Т. Черпак. – К.: Наук. думка, 2008. – 286 с.
 10. Справочник по специальным функциям с формулами, графиками и таблицами / под ред. М. Абрамовица, И. Стиган; пер. с англ. под ред. В. А. Диткина и Л. Н. Кармазиной. – М.: Наука, 1979. – 832 с.
 11. Незлин М. В. Волны с отрицательной энергией и аномальный эффект Доплера / М. В. Незлин // Успехи физ. наук. – 1976. – 120, № 3. – С. 481–495.
 12. Электродинамика плазмы / Под ред. А. И. Ахиезера. – М.: Наука, 1974. – 720 с.
 13. Файнберг Я. Б. К нелинейной теории взаимодействия релятивистского пучка с плазмой / Я. Б. Файнберг, В. Д. Шапиро // Взаимодействие пучков заряженных час-тиц с плазмой. – К.: Изд-во АН УССР, 1965. – С. 92–103.