• Українська
 • English
 • Русский
ISSN 2415-3400 (Online)
ISSN 1028-821X (Print)

ОДНОВИМІРНІ ОБЕРНЕНІ ЗАДАЧІ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ЗОНДУВАННЯ ШАРУВАТИХ ДІЕЛЕКТРИЧНИХ СЕРЕДОВИЩ

Бровенко, АВ, Вертій, ОО, Мележик, МП, Мележик, ПМ, Поєдинчук, АЮ
Organization: 

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України
12, вул. Акад. Проскури, Харків, 61085, Україна
E-mail: melezhik@ire.rharkov.ua

Євразійський національний університет ім. Л. Н. Гумільова
2, вул. Мірзояна, Астана, 010000, Республіка Казахстан

https://doi.org/10.15407/rej2015.04.092
Мова: російська
Анотація: 

Задача про відновлення профілю діелектричної проникності шаруватого діелектричного середовища за значеннями коефіцієнта відбиття для кінцевого числа частот зондуючої плоскої електромагнітної хвилі є актуальною у зв’язку з розробкою сучасних методів неруйнівного контролю. Для її розв’язання первинні задачі зведено до пошуку оптимального керування (профілю діелектричної проникності) задачі Коші для рівняння Ріккаті. Побудова оптимального керування в класі поліноміальних функцій засновано на мінімізації відповідного функціоналу. Запропоновано критерій відбору поліноміальних апроксимацій профілю діелектричної проникності, який використовує розділення вхідних даних на навчальну і перевірочну послідовності зондуючих частот. Проведено аналіз похибки відновлення уявної частини діелектричної проникності шаруватого середовища. Встановлено, що відносна похибка відновлення малої уявної частини ді-електричної проникності (Ime ~ 10–4) не перевищує 10 %, а великої (Ime ³ 0,1) – становить менше 1 %.

Ключові слова: коефіцієнт відбиття, обернена задача, профіль діелектричної проникності, шарувате середовище

Стаття надійшла 09.11.2015 г.
PACS     02.30.Zz
УДК 537.874.4
Radiofiz. elektron. 2015, 20(4): 92-97
Повний текст (PDF)
 

References: 
 1. Тихонравов А.В. Новые методы многослойной оптики / А.В.Тихонравов, М.К.Трубецков // Радиотехника и элетрона. – 2005. – 50, №2. – С.– 265–272.
 2. Численно-аналитический метод решения задач дифракции волн на слоисто-неоднородных средах / А. В. Бровенко, П. Н. Мележик, С. Б. Панин, А. Е. Поединчук // Физические основы приборостроения. – 2013. – 2, № 1. – С. 34–47.
 3. Численно-аналитический метод решения обратных задач дифракции волн на неоднородном слое / А.В.Бровенко, А.А.Вертий, Н.П.Мележик и др. // Радиофизики и    электрон. – 2015. – 6(20), № 1. – С.13–25.
 4. Дмитриев В. И. Развитие математических методов исследования прямых и обратных задач электродинамики / В. И. Дмитриев, А. С. Ильинский, А. Г. Свешников // Успехи мат. наук. – 1976. – 31, № 6. – С. 123–141.
 5. Newton R. G. Inversion of reflection data for layered media: a review of exact methods / R. G. Newton // Geophys. J. R. Astr. Soс. – 1981. – 65. – P. 191–215.
 6. Хруслов Е.Я. Одномерные обратные задачи электродинамики / Е.Я. Хруслов // Журн. вычисл. математики и мат. физики. – 1985. – 25, № 4. – С. 548–561.
 7. Понтрягин Л. С. Математическая теория оптимальных процессов / Л. С. Понтрягин. – М.: Наука, 1976. – 392 с.
 8. Свешников А. Г. Математические методы в задачах анализа и синтеза слоистых сред / А. Г. Свешников, А. В. Тихонравов // Мат. моделирование – 1989. – 1, № 7. – С. 13–38.
 9. Ивахненко А. Г. Индуктивный метод самоорганизации моделей сложных систем / А. Г. Ивахненко. – К.: Наук. думка, 1981. – 296 с.